Disclaimer


Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite - waaronder begrepen de homepage en onderliggende pagina's - de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Ook kunnen de internetsite en de server(s) die de internetsite toegankelijk maken virussen en - andere - schadeveroorzakende programmatuur bevatten.

 

Jupijn Consulting is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie in deze internetsite. Evenmin is Jupijn Consulting aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de internetsite, noch voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de internetsite.

 

Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. Jupijn Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Jupijn Consulting.

 

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Jupijn Consulting dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Jupijn Consulting is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of ten dele over te nemen.

 

Jupijn Consulting heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Het bezoeken van deze internetsite wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder in deze internetsite vervat aanbod en iedere door, uit of via de internetsite met Jupijn Consulting voortvloeiende overeenkomst is de laatste editie van de algemene voorwaarden van Jupijn Consulting van toepassing.